Verksamhetsplan

Läroplan för förskolan ligger till grund för verksamhetsplanen.

”Läroplanen är en förordning med bindande föreskrifter som är utfärdad av regeringen. Läroplanen skall styra förskolan och uttrycker därmed vilka krav staten ställer på verksamheten. Den uttrycker också vilka krav och förväntningar barn och föräldrar kan ha på förskolan. I läroplanen formuleras förskolans uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Däremot anger inte läroplanen hur målen skall nås. Detta är en fråga främst för de professionella som arbetar i förskolan.”

Verksamhetsplanen är förskolans styrdokument & ram för att förtydliga vilka prioriteringar som pedagogerna ska göra i verksamheten samt för att kunna tillhandahålla en bra verksamhet för barnen och dess familjer. I verksamhetsplanen dokumenteras ramarna i verksamheten. Den är ett praktiskt hjälpmedel för pedagogerna i förskolan för att lyfta fram arbetets olika delar.

I verksamhetsplanen ingår även kommunens mål. Målen är en del i kontraktet mellan förskolan och kommunen. När pedagogerna väljer målen för verksamheten utgår de ifrån barngruppens behov och förutsättningar.

Utifrån verksamhetsplanen utvärderar pedagoger och föräldrar arbetet. Verksamhetsplanen utvärderas av pedagogerna i samråd med föreståndaren och styrelsen inför varje nytt läsår och revideras vid behov.