Likabehandlingsplan

Här kan du läsa om Kompassens arbete när det rör likabehandling/plan mot kränkande behandling.

Planen mot kränkande behandling har upprättats som stöd för barn, personal och föräldrar på Montessoriförskolan Kompassen. Denna plan ska ligga till grund för arbetet med värdegrunden i förskolorna.

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn i förskolan ska ha samma rättigheter – flickor som pojkar och oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder. Alla barn har rätt att vistas i förskolan utan att utsättas för någon form av kränkande behandling.